Štatút súťaže a pravidlá

Detský tanečný festival s medzinárodnou účasťou

HEEL & TOE SHOW

18.apríl 2020 Nižná

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Základný systém súťažného hodnotenia z pohľadu účasti skupín zo  Slovenska a zo zahraničia :

Plnohodnotná účasť na súťaži je možná pre slovenských aj zahraničných účastníkov. Udeľujú sa 1.,2,.3. miesto v každej kategórii. Majstrom Slovenska sa stáva najlepšie umiestnená skupina zo SR.  ( Na vysvetlenie: V  prípade ak sa na prvom mieste umiestni zahraničná skupina a na druhom slovenská  – titul Majstra získava slovenská skupina a zahraničná sa stáva Víťazom súťažnej kategórie festivalu).

   1. VEKOVÉ KATEGÓRIE:

D – malé deti ( vek do 9 rokov )
M  –  mladšie deti (vek od 4 do 12 rokov)
S   – staršie deti a mládež (vek od 13 do 19 rokov vrátane)

1.1. Rozhodujúci je vek tanečníkov v deň konania súťaže. Za 9-ročných sú považovaní tanečníci podľa dňa narodenia v príslušnom roku.

1.2. V kategórii „D“  môže byť 25% tanečníkov v danej kategórii starších o 1 rok t.j. 10- roční. Pri počte 8 tanečníkov v choreografii môžu byť dvaja 10-roční (iba do dňa svojich 10-tych  narodenín)

1.3. V kategórii „M“  môže byť 25% tanečníkov v danej kategórii starších o 1 rok t.j. 13-roční. Pri počte 8 tanečníkov v choreografii môžu byť dvaja 14-roční (iba do dňa svojich 14-tych  narodenín)

1.4. V kategórii „S“ môže byť 25% tanečníkov v danej kategórii starších iba o 1 rok, t.j. 20-roční. Pri počte 8 tanečníkov v choreografii môžu byť dvaja 20-roční (iba do dňa svojich 20-tych    narodenín)

1.5 V prípadoch, kedy je tanečník starší viac ako o 1 rok, treba žiadať organizátora o  výnimku.

1.6. V kategórii „ M“  a „S“ môžu súťažiť aj mladšie deti, ale na ich vek sa pri hodnotení  neberie ohľad. O výnimku netreba žiadať. 

Počet tanečníkovPočet povolených starších
4 – 71
8 – 112
12 – 153
16 – 204

2. TANEČNÉ KATEGÓRIE: 

2.1. Pre rok 2020 vyhlasuje organizátor tieto tanečné súťažné kategórie:

1. WESTERN
2. COUNTRY SHOW
3. COUPLE & LINE DANCE
4. STEP DANCE SHOW
5. MINICOUNTRY (len pre vekovú kategóriu Deti „D“)
6. NÁRODNÉ TANCE
7. OPEN

2.2. Pre rok 2020 vyhlasuje organizátor otvorené majstrovstvá SR v country tancoch v nasledovných tanečných kategóriách:

1. WESTERN
2. COUNTRY SHOW
3. COUPLE & LINE DANCE
4. STEP DANCE SHOW
5. MINICOUNTRY (len pre vekovú kategóriu Deti „D“)

2.3. Všetký tanečné kategórie okrem MINICOUNTRY, sú otvorené pre vekové kategórie „M“ a „S“.

2.4. Charakteristika jednotlivých tanečných kategórií- viď. – Tanečné kategórie a ich pravidlá.

2.5. Pre otvorenie tanečnej kategórie je podmienka prihlásenia najmenej 1 choreografie. Pre udelenie titulu Majstra Slovenska  musia byť v kategórii prihlásené minimálne tri choreografie od 2 rôznych tanečných skupín. Organizátor si vyhradzuje možnosť spojiť kategórie pri malom počte prihlásených choreografií. 

2.6. Počet choreografií, ktoré môže prihlásiť do súťaže 1 skupina, určuje organizátor.

Pre rok 2020 môže každý súbor prihlásiť do jednej súťažnej kategórie 3 choreografie.

3. PRIEBEH SÚŤAŽE:

3.1. Podľa počtu prihlásených choreografií môže byť súťaž jedno až dvojkolová.

3.2. V prípade prihlásených 1 – 10 choreografií – jednokolová súťaž.

3.3. V prípade 11 a viac – dvojkolová súťaž (vyraďovacie kolo a finále). Do druhého kola postupuje minimálne 1/3 a maximálne 1/2 choreografií.

4. DISKVALIFIKÁCIE:

 V právomoci technického rozhodcu, predsedu poroty a zástupcu organizátora je po vzájomnej dohode vyradiť choreografiu z hodnotenia v prípade:

4.1. nedodržania časového limitu bez žiadosti o výnimku, t.j. prekročenie časového limitu o viac ako 10 sekúnd

4.2. porušenia pravidiel o počte tanečníkov bez žiadosti o výnimku.

4.3. porušenia pravidiel o veku tanečníkov bez žiadosti o výnimku.

4.5. porušenia pravidiel o tanečnej obuvi  pri Step dance show

4.6. nedodržania kritérií „COUNTRY“pri Western, Country show a Couple a Line dance.

4.7. nenastúpenia skupiny v rámci jednotlivých kôl a finále do 1 minúty od jej vyhlásenia

4.8. prípadné uvedenie nepravdivých údajov ohľadom veku tanečníkov v čestnom prehlásení je dôvodom k vylúčeniu celej skupiny zo súťaže vo všetkých kategóriách, pričom sa štartovné nevracia.

 5. PORADIE VYSTÚPENÍ:

5.1. Poradie vystúpení je určené žrebom a je nemenné

5.2. Žrebovanie poradia prebieha min. 1 hodinu pred začiatkom súťaže za prítomnosti zástupcov súťažiacich skupín (nie je povinnosť)

  5.3. Žrebovať môže niektorý z členov poroty, alebo nestranná osoba s prirodzenou autoritou

5.4. Žrebuje sa poradie pre každú tanečnú kategóriu zvlášť a v prípade finále ostáva zachované

6. PRIESTOROVÉ A ZVUKOVÉ SKÚŠKY:

6.1. Absolvovanie priestorovej skúšky nie je povinné

6.2. Čas vyhradený pre priestorové skúšky bude daný počtom prihlásených choreografií

6.3. Absolvovanie zvukovej skúšky je povinné

Každá skupina zašle zvukovú nahrávku k jednotlivým tancom na CD, prípadne e-mailom organizátorovi súťaže najneskôr do 31.3. 2020.

6.4. Na priestorových a zvukových skúškach nesmú byť prítomní členovia poroty

7. HODNOTENIE:

Súťažné vystúpenie hodnotí tanečne odborná porota s určeným predsedom.

7.1. Hodnotenie je konečné, bez možnosti úprav.

7.2. Porota hodnotí:         

  • tanečnú techniku
  • rytmiku
  • tanečný výraz a divadelný, resp. scénický prejav
  • choreografiu (obtiažnosť, vhodnosť, nápaditosť, výber hudby…)
  • kostýmy
  • celkový umelecký dojem

7.4.     V každej obsadenej súťažnej kategórii sa udeľuje 1., 2. a 3. miesto.

7.5.     Umiestnenia sa nezdvojujú. V prípade rovnosti bodov rozhodne o poradí predseda poroty. Má právo si vyžiadať opätovné predvedenie choreografií.

7.6.     Bodovanie je verejné formou udeľovania poradia podľa uváženia jednotlivých členov poroty. Najnižší súčet čísel znamená najlepšie umiestnenie.

8.     VÝNIMKY:

8.1.     O výnimku žiada organizátora vedúci skupiny písomnou formou, ktorú pošle spolu s prihláškou.

8.2.     Vo vážnych prípadoch (úraz, choroba tanečníka…) je možné výnimočne žiadať organizátora o výnimku najneskôr deň pred súťažou písomnou, alebo ústnou formou v deň konania.

V súvislosti s počtom prihlásených choreografií v jednotlivých kategóriách a ich kritériami, si organizátor vyhradzuje právo na zmeny, ktoré budú odkonzultované na porade vedúcich skupín.

Odborný garant pre súťaž a pravidlá:

Mgr. Tatiana Petrovičová+421 903 573 400tatiana@ozharlekyn.eu

TANEČNÉ KATEGÓRIE A ICH PRAVIDLÁ

1. WESTERN

Charakteristika štýlu:  Vlastné (originálne) choreografie – variácie na pôvodné americké country tance

Počet tanečníkov:  minimálne 6 (bez ohľadu na pohlavie)

Hudba:  americký traditionál, bluegrass, country klasika, v pôvodnom aranžmáne, povolený aj valčíkový rytmus 

Dĺžka:25 min. + – 10 sek 

Kostýmy:  v tradičnom country & western štýle – vychádzajúci z dejín odievania v USA resp. koloniálnej severnej Ameriky – je povolené zjednodušenie kostýmu

Povinné pre choreografiu:  párové figúry, priestorové zmeny a útvary – min. 3 druhy z – kruhové, štvorcové, radové, zástupové, diagonálne, V-útvary

Povolené pre choreografiu:  sólove vstupy tanečníkov i párov (nie sólistov) v časti choreografie – spolu v dĺžke 1/4 celkovej dĺžky tanca, figúry a prvky z tancov na učenie, squaredancingu, spoločenských tancov-polka a valčík (nie však v štandartnom prevedení).

Nie je povolené: tanečná technika a prvky kankán, rock´n roll, jazz, balet, moderna, disco, hip-hop, akrobatické prvky, divadlo resp. scénky, prvky iných národných tancov, akákoľvek technika stepového tanca

2. COUNTRY SHOW

Charakteristika štýlu: Vlastné originálne choreografie vychádzajúce z variácií všetkých druhov country tancov okrem stepovania. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú prvky tanečnej show – objavujú sa v obsahu a zameraní tancov t.j. využitie komických či dramatických scénok a tanečných figúr, prvkov výrazového tanca a pod. Väčšinou sú tieto tance ponímané  komicky, ale nie je to pravidlo.

Počet tanečníkov:  minimálne 6  (bez ohľadu na pohlavie)

Hudba:  ľubovoľná country hudba aj jej štylizácie, kankán,

Dĺžka:  2 – 5 min. + – 10 sek.

Kostýmy: Klasický aj moderný country a western štýl – môžu byť aj štylizované a kostýmy súvisiace s dejovou líniou choreografie t.j. so scénkami.

Povinné pre choreografiu: zmeny priestoru a útvarov

Povolené pre choreografiu:  country a western choreografia s uceleným dejom, alebo so scénkami, tanečná show,  vstupy sólistov a párov, scénky v časti choreografie,  odvíjajúci sa dej v priebehu celej choreografie,

figúry a prvky z tancov na učenie, spoločenských tancov, squaredancingu, baletu, jazzu, latino tanečné prvky z národných a historických  tancov, prepojenie uvedených štýlov, žánrov, akrobatika, kankán (aj ako tanec).

Pri využití tanečných prvkov iných tanečných oblastí resp. národov v určitej časti choreografie, môže byť v danej časti choreografie využitá aj hudba súvisiaca s danou oblasťou (napr. Mexiko, Škótsko, Írsko, súčasná moderná hudba  pod.)- nesmie však prevládať.

Rekvizity, kulisy v súlade s choreografiou, nástup aj odchod tanečníkov môžu byť súčasťou choreografie.

Nie je povolené: akákoľvek technika stepového tanca,  prvky rock´n rollu, hip-hopu

3. COUPLE & LINE DANCE

Charakteristika štýlu: Vlastná originálna choreografia s využitím najnovších tanečných smerov v štýle country, z ktorých sa v našich podmienkach tancuje predovšetkým Line a Couple dance

Počet tanečníkov:  minimálne 4 (bez ohľadu na pohlavie)

Hudba:  novodobé, moderné country, country rock a jeho štylizácie (nie bluegrass a klasické country) , iný vhodný hudobný žáner (rock, pop rock…)

Dĺžka:  2 – 5 min. + – 10 sek.

Kostýmy:  moderný country & western štýl aj štylizovaný, prípadne vychádzajúci z potrieb choreografie

Povinné pre choreografiu: prevládajúca charakteristika, technika a prvky couple a line dance, zmeny útvarov pri couple dance. 

Povolené pre choreografiu:využitie prvkov zo spoločenských tancov /samba, jive, foxtrot, rumba, cha-cha…/, súčasný moderný tanec, jazz, akrobatické prvky, hip-hop, rock´n´ roll. Povolené sú – sólové vstupy, tanečníkov a sólistov v časti choreografie a krátke scénky.

Nie je povolené:  v celom trvaní choreografie  rock´n´roll, balet, hip-hop a akákoľvek technika stepového tanca, prvky národných tancov.

 POZOR:  Základné „COUNTRY“ parametre pre COUPLE&LINE DANCE sú  hudba, kostým, tanečná technika. Súťažná choreografia musí mať : jeden  z parametrov v štýle čistého country, jeden z parametrov, v ktorom country prevláda a jeden z parametrov ľubovoľný.

Súťažná choreografia musí mať aspoň 1 z uvedených parametrov, v ktorom country štýl prevláda.

4. STEP DANCE SHOW

Charakteristika štýlu: Stepová choreografia s dominantným využitím „country“ stepových štýlov clogging, buckdancing, flatfooting, canadian

Počet tanečníkov:  min. 4 – ľubovoľný počet chlapcov a dievčat

Hudba:  ľubovoľná, pri mixovanej hudbe v určitej časti choreografie môže byť využitá aj hudba priamo súvisiaca s použitou stepovou technikou (jazz, Írsko)

Dĺžka:  2 – 5 min. + – 10 sek.

Kostýmy:  ľubovoľné

Povinné pre choreografiu: priestorové zmeny, všetci tanečníci musia mať stepky, stepové štýly – clogging, buck, flatfoot, canadian – musia prevládať

Povolené pre choreografiu: prvky a figúry iných tanečných žánrov, prvky klasického tap dance a írskeho stepu samostatné vstupy párov a sólistov v rámci časti choreografie (do 20 sek.), scénky (do 30 sek.), časť‘ à capella (step bez hudby spolu v dĺžke do 40 sek.). Použitie rekvizít a kulís súvisiacich s choreografiou – scénky, dejová línia, akrobacia.

Nie je povolené: tanec len v jednom útvare bez priestorových zmien. V celom trvaní choreografie nie je povolená  – technika írskeho stepového tanca, klasického tap dance, à capella – step bez hudby, freestyle- tanečníci stoja v rade pričom vybiehajú  sólisti, páry, menšie skupinky na samostatné vstupy – pričom ostatní len stoja.

5. MINICOUNTRY

Charakteristika štýlu: V kategórii sú zahrnuté tanečné kategórie 1- 4 ( western, country show, 

Line a Couple dance, step )- kategória je vyhradená pre tanečníkov do 9 rokov ( kategória „D“)

Počet tanečníkov:  min. 6 – ľubovoľný počet chlapcov a dievčat

Hudba: viď kategórie 1- 4

Dĺžka:  1.30 – 3 min. + – 10 sek.

6. NÁRODNÉ TANCE

Charakteristika štýlu:  Pôvodné ľudové tance a vlastné choreografie využívajúce hudbu, tanečnú techniku a kostým vybraného národa a tance, ktoré obsahujú výlučne tanečné motívy jednotlivých národných ľudových tancov.Napr. slovenské, maďarské, ruské, rómske, španielske, orientálne, írske a pod…

Počet tanečníkov: minimálne 4 (bez ohľadu na pohlavie)

Hudba: pôvodná tradičná hudba daného národa, alebo oblasti aj jej štylizácie

Dĺžka: 2 – 5 min.

Kostýmy: pôvodný odev, alebo kostým daného národa – môže byť zjednodušený pri zachovaní jeho základných čŕt

Povinné pre choreografiu:  pôvodná tanečná technika, v choreografii môže byť použitý tanec len jedného národa, alebo oblasti

Povolené pre choreografiu: všetko, čo vychádza z pôvodu tanca

Nie je povolené: kombinácie rôznych tanečných štýlov a oblastí

7.   OPEN  

Choreografie rôznych štýlov v dĺžke do 5 min.

Choreografie, ktoré majú skupiny v repertoári, ale nespadajú do jednotlivých súťažných kategórií. Napr. choreografie s využítím stepových aj nestepových tanečných kombinácií. Choreografie, v ktorých neprevláda country štýl, alebo stepový štýl v súlade s  tanečnými propozíciami, choreografie, ktoré tancujú začínajúci tanečníci a pod.

Môžu sa tu teda zaradiť show choreografie, ktoré nespadajú do kat. country show, pretože sa tancujú na modernú a nie country hudbu a využívajú sa v nich vo väčšej miere prvky napr. z rock´n rollu, moderných,  spoločenských a scénických tancov či baletu, ale nie ich klasická podoba (napr. Labutie jazero nie celý tanec v klasickej baletnej podobe, ale ako show chor. alebo tanec hip hop nie v podobe ako sa tancuje na hip hopových súťažiach, ale len jeho variácie v určitých častiach choreografie – nie celý tanec).